Pravidlá súťaže

Všeobecné pravidlá a pravidlá prihlásenia.

Uchádzači a podmienky registrácie

1. Registrovať sa môžu žiačky základných škôl a 8-ročných gymnázií vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré si chcú vyskúšať kreatívnu súťaž v programovaní. Registrovať sa môžu dievčatá, ktoré budú mať 8. narodeniny pred 31. májom 2023 a 16. narodeniny po 31. máji 2023.

2. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách: 

 • mladšie dievčatá (vo veku 8 – 11 rokov)
 • staršie dievčatá  (vo veku 12 – 15 rokov)
 •  

Rozhodujúcim dátumom pre zaradenie do vekovej kategórie je dátum 31. máj 2023.

3. Každá veková kategória sa delí na dve podkategórie:

 • jednotlivci 
 • trojčlenné dievčenské tímy 

     V prípade, že budú jednotlivé členky trojčlenného tímu spadať pod rôzne vekové kategórie, veková kategória sa určí podľa najstaršej.

4. Registrácia do súťaže prebieha cez registračný formulár v termíne 15.1.2023 – 14. 4. 2023.

5. Do súťaže sa môžu prihlásiť študentky, ktoré študujú v slovenských vzdelávacích inštitúciách.

6. Do súťaže sa v jednom ročníku môže každá osoba zapojiť iba s jedným projektom.

7. Rodinní príslušníci poroty sa nemôžu súťaže zúčastniť.

8. Účasť v súťaži je zadarmo.

9. Jazyk súťaže je slovenský.

10. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť v opodstatnených prípadoch výnimku.

Súťaž

11. Súťaž pozostáva z dvoch kôl.

 • Prvé kolo: zaslanie hotových projektov (v termíne 15. 1. – 14. 4. 2023)
 • Druhé kolo: najlepšie projekty z každej kategórie budú odprezentované a vyhodnotené porotou na finále v máji 2023
 •  

12. Prvé kolo: V prvom kole má jednotlivec/tím za úlohu vyhotoviť jeden projekt podľa nižšie uvedených kritérií:

 • Téma projektu závisí len na vás a na vašej fantázii! Všetky projekty budú hodnotené podľa rovnakých kritérií, ako je uvedené v pravidlách hodnotenia.
 • Projekty musia byť vypracované v programe Scratch. Je potrebné používať online verziu Scratch. K dispozícii na stránke: http://scratch.mit.edu.
 • Projekty pomenovať ako „meno_priezvisko_nazovprojektu“ alebo „nazovtimu_nazovprojektu“.
 • V registračnom formulári na stránke scratchmatch.sk nahráte link na hotový projekt najneskôr 14. apríla 2023.
 • Registračný formulár vypĺňa každá členka tímu a nahrá link na tímový projekt.
 • V prípade ak nahráte nesprývny link na projekt je potrebné kontaktovať hausnerova@ajtyvit.sk
 • Na registráciu a podanie projektov máte čas v termíne 15. 1. – 14. 4. 2023.
 • V priebehu mesiaca apríl 2023 budú všetky projekty vyhodnotené odbornou porotou od 15.4. – 5.5.2023. Po prvom kole je rozhodnutie poroty konečné, nie je možné sa odvolať.
 • Do druhého kola postúpia projekty podľa úspešnosti v bodovom ohodnotení poroty.

13. Druhé kolo: Jednotlivci/Tímy, ktorí/é postúpia do druhého kola, prezentujú svoje projekty a spôsob ich vyhotovenia.

 • Druhé kolo súťaže sa uskutoční 27. mája 2023, termín potvrdíme a formu oznámime postupujúcim.
 • Jednotlivci/Tímy, ktorí/é sa dostanú do druhého kola, osobne prezentujú svoje projekty (ktoré predložili v prvom kole).
 • Každý jednotlivec/tím má na prezentáciu k dispozícii 7 minút, počas ktorej bude pred súťažiacimi a porotou prezentovať svoj projekt, vyhotovenie projektu a svoje skúsenosti.
 • Prezentácia musí obsahovať:
  • predstavenie jednotlivca/tímu (členov tímu – kto čo mal za úlohu v projekte)
  • prezentácia projektu – o čom projekt je, čo vie, aké možnosti sú v projekte,
  • všetky spôsoby realizácie a svoje skúsenosti – prečo ste si vybrali práve toto, s akými ťažkosťami ste sa stretli, aké problémy ste vyriešili, na čo ste zvlášť hrdé
  •  porota má právo klásť súťažiacim otázky
 • Okrem obsahu prezentácie sú pri hodnotení dôležité aspekty ako napr. dodržanie časového rámca, pútavosť, zrozumiteľnosť a sledovateľnosť prezentácie.
 • Prezentáciu je potrebné zaslať minimálne 7 dní pred uskutočnením druhého kola. Všetky prostriedky potrebné k prezentácii by mali byť obstarané jednotlivcom/tímom, v opačnom prípade treba svoje požiadavky poslať organizátorom v čase minimálne 1 týždeň pred prezentáciou.

Hodnotenie projektov

14. Hodnotenie poroty bude zaznamenané v hodnotiacom formulári jednotlivca/tímu. 

15. Každý člen poroty pridelí body každému projektu, pričom spôsob prideľovania bodov je uvedený priamo v hodnotiacom formulári.

16. Porota hodnotí v prvom kole 6 kategórií: zážitok z hry, zložitosť, zobrazenie, kód, vynaliezavosť, ucelenosť/ovládateľnosť a použitie Avy. V druhom kole hodnotí porota prezentáciu.

17. Hodnotenie poroty je konečné, odvolať sa nie je možné.

18. Konečné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutoční na mieste v čase druhého kola (finále).V prípade nemožnosti zrealizovať finále osobne  budú výsledky vyhlásené na sociálnych sieťach Aj Ty v IT a ceny zaslané poštou.

Právne podmienky a podmienky použitia

19. Súťažiaci sú povinní počas práce s projektom rešpektovať autorské práva, to znamená, že môžu používať iba obrázky, zvuky a videá, ktoré nie sú chránené autorským právom, resp. môžu používať také materiály, ktorých autorské práva majú k dispozícii! Najlepším riešením je, ak použijú vlastné mediálne prvky, alebo také, ktoré sa nachádzajú v mediálnej knižnici! Ak použijú prostriedky, ktoré boli vyhotovené ďalšími osobami (obrázky, zvuky…) pri predložení projektu je potrebné uviesť ich meno, názov.

20. Organizátor súťaže má právo na diskvalifikáciu jednotlivca/tímu, ak poruší autorské práva alebo ktorékoľvek pravidlá súťaže.

21. Organizátor súťaže má právo na diskvalifikáciu jednotlivca/tímu, ak projekt vykazuje známky vypracovania dospelou osobou. 

S diskvalifikáciou v tomto prípade musia súhlasiť všetci nezávislí porotcovia súťaže a ďalší prizvaný externý pedagóg. Rozhodnutie poroty je konečné, odvolať sa nie je možné.

22. Prihlásením sa do súťaže súťažiaci súhlasia s tým, že organizátor voľne použije podané projekty resp. materiály poskytnuté počas súťaže.

23. Súťažiaci, ako aj ich rodičia, resp. zodpovedné osoby prihlásením sa do súťaže súhlasia s tým, aby Aj Ty v IT, o.z., spravujúca súťaž Scratch Match, spracovala osobné údaje súťažiacich poskytnuté na registračnej stránke. Súťažiaci berie na vedomie, že zámerom spracovania údajov je komunikácia so súťažiacimi po dobu trvania súťaže. Ďalej súhlasia s tým, aby sa súťažiaci objavili na propagačných materiáloch a videách vyhotovených v súťaži organizovanej organizátorom a aby tieto mohli používať na sociálnych médiách a webových stránkach, ako aj v tlači a v písomných materiáloch organizácie.