Pravidlá súťaže

Všeobecné pravidlá a pravidlá prihlásenia

Uchádzači a podmienky registrácie

1. Registrovať sa môžu žiačky základných škôl a 8-ročných gymnázií vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré si chcú vyskúšať kreatívnu súťaž v programovaní. Registrovať sa môžu dievčatá, ktoré budú mať 8. narodeniny pred 31. májom 2024 a 16. narodeniny po 31. máji 2024.

2. Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách: 

  • mladšie dievčatá (vo veku 8 – 11 rokov)
  • staršie dievčatá  (vo veku 12 – 15 rokov)

Rozhodujúcim dátumom pre zaradenie do vekovej kategórie je dátum 31. máj 2024.

3. Každá veková kategória sa delí na dve podkategórie:

  • jednotlivci 
  • trojčlenné dievčenské tímy

V prípade, že budú jednotlivé členky trojčlenného tímu spadať pod rôzne vekové kategórie, veková kategória sa určí podľa najstaršej.

4. Registrácia do súťaže prebieha cez registračný formulár v termíne 15.1.2024 – 31.3.2024.

5. Do súťaže sa môžu prihlásiť študentky, ktoré študujú v slovenských vzdelávacích inštitúciách.

6. Do súťaže sa v jednom ročníku môže každá osoba zapojiť iba s jedným projektom.

7. Rodinní príslušníci poroty sa nemôžu súťaže zúčastniť.

8. Účasť v súťaži je zadarmo.

9. Jazyk súťaže je slovenský.

10. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť v opodstatnených prípadoch výnimku.

Súťaž

11. Súťaž pozostáva z dvoch kôl.

Prvé kolo: zaslanie hotových projektov (v termíne 15. 1. – 31. 3.2024)

Druhé kolo: najlepšie projekty z každej kategórie budú odprezentované a vyhodnotené porotou na finále v máji 2024.

12. Prvé kolo: V prvom kole má jednotlivec/tím za úlohu vyhotoviť jeden projekt podľa nižšie uvedených kritérií:

Téma projektu závisí len na vás a na vašej fantázii! Všetky projekty budú hodnotené podľa rovnakých kritérií, ako je uvedené v pravidlách hodnotenia.

Projekty musia byť vypracované v programe Scratch. Je potrebné používať online verziu Scratch. K dispozícii na stránke: http://scratch.mit.edu.

Projekty pomenovať ako „meno_priezvisko_nazovprojektu“ alebo „nazovtimu_nazovprojektu“.

V registračnom formulári na stránke scratchmatch.sk nahráte link na hotový projekt najneskôr 31. marca 2024.

Registračný formulár vypĺňa každá členka tímu a nahrá link na tímový projekt.

V prípade, ak nahráte nesprávny link na projekt je potrebné kontaktovať [email protected].

Na registráciu a podanie projektov máte čas v termíne 15. 1. – 31. 3. 2024.

V priebehu mesiaca apríl 2024 budú všetky projekty vyhodnotené odbornou porotou od 1.4. – 30.4.2024. Po prvom kole je rozhodnutie poroty konečné, nie je možné sa odvolať.

Do druhého kola postúpia projekty podľa úspešnosti v bodovom ohodnotení poroty.

13. Druhé kolo: Jednotlivci/Tímy, ktorí/é postúpia do druhého kola, prezentujú svoje projekty a spôsob ich vyhotovenia.

Druhé kolo súťaže sa uskutoční v máji 2024, termín potvrdíme a formu oznámime postupujúcim.

Jednotlivci/Tímy, ktorí/é sa dostanú do druhého kola, osobne prezentujú svoje projekty (ktoré predložili v prvom kole).

Každý jednotlivec/tím má na prezentáciu k dispozícii 7 minút, počas ktorej bude pred súťažiacimi a porotou prezentovať svoj projekt, vyhotovenie projektu a svoje skúsenosti.

Prezentácia musí obsahovať:

  • predstavenie jednotlivca/tímu (členov tímu – kto čo mal za úlohu v projekte)
  • prezentácia projektu – o čom projekt je, čo vie, aké možnosti sú v projekte,
  • všetky spôsoby realizácie a svoje skúsenosti – prečo ste si vybrali práve toto, s akými ťažkosťami ste sa stretli, aké problémy ste vyriešili, na čo ste zvlášť hrdé.

Porota má právo klásť súťažiacim otázky.

Okrem obsahu prezentácie sú pri hodnotení dôležité aspekty ako napr. dodržanie časového rámca, pútavosť, zrozumiteľnosť a sledovateľnosť prezentácie.

Prezentáciu je potrebné zaslať minimálne 7 dní pred uskutočnením druhého kola. Všetky prostriedky potrebné k prezentácii by mali byť obstarané jednotlivcom/tímom, v opačnom prípade treba svoje požiadavky poslať organizátorom v čase minimálne 1 týždeň pred prezentáciou.

Hodnotenie projektov

14. Hodnotenie poroty bude zaznamenané v hodnotiacom formulári jednotlivca/tímu. 

15. Každý člen poroty pridelí body každému projektu, pričom spôsob prideľovania bodov je uvedený priamo v hodnotiacom formulári.

16. Porota hodnotí v prvom kole 6 kategórií: zážitok z hry, zložitosť, zobrazenie, kód, vynaliezavosť a ucelenosť/ovládateľnosť. V druhom kole hodnotí porota prezentáciu projektu.

17. Hodnotenie poroty je konečné, odvolať sa nie je možné.

18. Konečné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutoční na mieste v čase druhého kola (finále).V prípade nemožnosti zrealizovať finále osobne  budú výsledky vyhlásené na sociálnych sieťach Aj Ty v IT a ceny zaslané poštou.

Právne podmienky a podmienky použitia

19. Súťažiaci sú povinní počas práce s projektom rešpektovať autorské práva, to znamená, že môžu používať iba obrázky, zvuky a videá, ktoré nie sú chránené autorským právom, resp. môžu používať také materiály, ktorých autorské práva majú k dispozícii! Najlepším riešením je, ak použijú vlastné mediálne prvky, alebo také, ktoré sa nachádzajú v mediálnej knižnici! Ak použijú prostriedky, ktoré boli vyhotovené ďalšími osobami (obrázky, zvuky…) pri predložení projektu je potrebné uviesť ich meno, názov.

20. Organizátor súťaže má právo na diskvalifikáciu jednotlivca/tímu, ak poruší autorské práva alebo ktorékoľvek pravidlá súťaže.

21. Organizátor súťaže má právo na diskvalifikáciu jednotlivca/tímu, ak projekt vykazuje známky vypracovania dospelou osobou. 

S diskvalifikáciou v tomto prípade musia súhlasiť všetci nezávislí porotcovia súťaže a ďalší prizvaný externý pedagóg. Rozhodnutie poroty je konečné, odvolať sa nie je možné.

22. Prihlásením sa do súťaže súťažiaci súhlasia s tým, že organizátor voľne použije podané projekty resp. materiály poskytnuté počas súťaže.

23. Súťažiaci, ako aj ich rodičia, resp. zodpovedné osoby prihlásením sa do súťaže súhlasia s tým, aby Aj Ty v IT, o.z., spravujúca súťaž Scratch Match, spracovala osobné údaje súťažiacich poskytnuté na registračnej stránke. Súťažiaci berie na vedomie, že zámerom spracovania údajov je komunikácia so súťažiacimi po dobu trvania súťaže. Ďalej súhlasia s tým, aby sa súťažiaci objavili na propagačných materiáloch a videách vyhotovených v súťaži organizovanej organizátorom a aby tieto mohli používať na sociálnych médiách a webových stránkach, ako aj v tlači a v písomných materiáloch organizácie.